La figura del coordinador de soldadura té definida la seva funció en la norma UNE–EN ISO 14731:2008

Las normes de soldeig següents:
 • UNE-EN 15085-2 Aplicacions ferroviàries. Requisits de qualitat i certificació del fabricant de soldadura.
 • UNE-EN ISO 3834 Requisits de qualitat per soldeig per fusió de materials metàl·lics.
 • UNE-EN 1090 Execucions de estructures d’acer i alumini.
Aquestes normes obliguen als fabricants que vulguin complir amb elles, a disposar a la seva plantilla amb un coordinador de soldeig, del nivell corresponent.
Els fabricants que no disposen de coordinador de soldeig, podran subcontractar un coordinador tal com estableix la normativa. La empresa David Arnau Soldadures ofereix la contractació de coordinadors de diferent nivell:
 • IWE (Internacional welding engineer) Enginyer internacional en soldadura.
 • IWT (Internacional welding technician) Tècnic internacional en soldadura
 • IWS (Internacional welding specialist) Especialista internacional en soldadura
Intercanviador         Intercanviador
Algunes de las atribucions del coordinador de soldadura , segons la normativa UNE–EN ISO 14731:2008 :
 • La possessió u obtenció de processos homologats d’acord amb el treball a realitzar (segons UNE-EN ISO 15607-2003)
 • Personal en plantilla qualificat segons UNE-EN ISO 287-1, o afins, capaç de realitzar el treball adequadament als processos anteriors.
 • Control i especificacions del material base y d’aportació (certificats segons col•lades dels fabricants).
 • Valoració de la capacitat del fabricant o constructor per las activitats de soldeig.
 • La necessitat de provetes d’assaig abans del soldeig segons UNE-EN ISO 15613.
 • Control de la planificació de la construcció o la obra, valorant la idoneïtat de las accions del fabricant o constructor.
 • Control dels equips i del personal soldador.
 • Controls dels preliminars de la soldadura, abans del soldeig e inspecció visual després del soldeig.
 • Avaluació final i preparació de la documentació per al seu registre.
Titol IWS         Titol IWS
Tabuladora interior         Tubuladura interior
Contractar un coordinador en soldadura, no es sols complir amb la normativa vigent, amés es assegurar la qualitat i rebaixar costos de producció.


Avís Legal | Posicionament web                  DAVID ARNAU - Especialista Internacional en Soldadura IWS-197        Tel. 639 933 233       ews_197@hotmail.com